Profil Siswa

Data Siswa

Data Siswa TKLB

NIS Nama Tempat Lahir Tanggal Lahir L / P Kelas Ketunaan
0000 Oktavianus Galang Nugroho Blitar 2017-10-01 L TK-A AUTIS
0157450571 Mochammad Wildan Imansyah Blitar 2017-12-16 L TK-A TUNAGRAHITA
31633918696 FAITH HAMZAH NAUFAL AZZAM ATHALLAH Blitar 2016-04-19 L TK-A TUNAGRAHITA
3170931732 GOHAN DIRGANTARA Blitar 2017-08-30 L TK-A TUNAGRAHITA
3179715187 HILDA SEPTYA MAHARANI Blitar 2017-09-01 P TK-B TUNANETRA

Data Siswa SDLB

NIS Nama Tempat Lahir Tanggal Lahir L / P Kelas Ketunaan
0000 Fadila Berliana Sarolangun 2013-05-13 P II TUNARUNGU
0088724549 Zicha Valentine Blitar 2008-02-14 L V TUNAGRAHITA
0112034000 Cinta Rafalea Putri Kinara Blitar 2011-07-01 L II TUNAGRAHITA
0119678356 Diky Husnain Nurkholis Blitar 2011-08-25 L IV TUNAGRAHITA
0124981713 Hauzan Khalis Pramudya Blitar 2012-12-31 L III AUTIS
0126335190 Keyra Ayudis Nur Azizah Blitar 2012-03-23 P V TUNAGRAHITA
0139525996 Falisha Amelia Prameshwari Sleman 2013-03-13 P II AUTIS
0142899377 MOHAMAD PUTRA ALVIANO Blitar 2014-05-12 L II TUNAGRAHITA
0146505378 Nuriel Adli Haidar Blitar 2014-01-04 L II TUNAGRAHITA
0159181574 Munib Alghozali Blitar 2015-01-06 L II TUNARUNGU
135478810 Ryu Al’farrel Federick Blitar 2013-11-26 L I AUTIS
3119275807 Dhyka Naelana Putra Blitar 2011-06-03 L III AUTIS
3124215432 Zainul Mubarok Blitar 2011-11-01 L II TUNAGRAHITA
3131247701 Pilda Endrian Diwantoro Blitar 2013-03-28 L III TUNAGRAHITA
3136446308 Meisya Dara Chairani Blitar 2013-05-28 P I AUTIS
3139313987 Bonaventura Arga Juliarta Blitar 2013-07-15 L II AUTIS
3152698919 Muhammad Ammar Naurathan Joharianto Blitar 2015-03-25 L I TUNAGRAHITA
3153796303 Malika Humaira Blitar 2015-04-20 P I TUNAGRAHITA
3884887326 Muhammad Bisri Mustofa Blitar 1989-04-19 L II TUNAGRAHITA

Data Siswa SMPLB

NIS Nama Tempat Lahir Tanggal Lahir L / P Kelas Ketunaan
0059088336 Raja Rica Taula Blitar 2005-04-09 L VIII TUNAGRAHITA
9980345721 Yosi Prihandoyo Blitar 1998-09-19 L VII TUNAGRAHITA

Data Siswa SMALB

NIS Nama Tempat Lahir Tanggal Lahir L / P Kelas Ketunaan
0052841437 DIMAS AHMADA PANGESTU Blitar 2005-05-22 L X TUNAGRAHITA

Lokasi Sekolah

Alamat

Jl. Dr. Sutomo No 78 Kelurahan Bendogerit Kota Blitar

Email

slbn4_kotablitar@yahoo.com

Nomor Telepon

03428172363

Managed By ABK Istimewa
@2022 - 2024